சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2019

ஆண்டு

தமிழ் ஹிந்து சுப முகூர்த்த தேதிகள் காலண்டர்

ஜனவரி சுப முகூர்த்தம் நாட்கள் 2019

பிப்ரவரி சுப முகூர்த்தம் 2019

2019பிப்ரவரி10ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி15வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி17ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி18திங்கள் (வளர்பிறை)

மார்ச் சுப முகூர்த்தம் 2019

2019மார்ச்8வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019மார்ச்13புதன் (வளர்பிறை)
2019மார்ச்17ஞாயிறு (வளர்பிறை)

ஏப்ரல் சுப முகூர்த்தம் 2019

2019ஏப்ரல்10புதன் (வளர்பிறை)
2019ஏப்ரல்12வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019ஏப்ரல்17புதன் (வளர்பிறை)
2019ஏப்ரல்18வியாழன் (வளர்பிறை)


மே சுப முகூர்த்தம் 2019

2019மே8புதன் (வளர்பிறை)
2019மே10வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019மே16வியாழன் (வளர்பிறை)
2019மே17வெள்ளி (வளர்பிறை)

ஜூன் சுப முகூர்த்தம் 2019

2019ஜூன்13வியாழன் (வளர்பிறை)
2019ஜூன்14வெள்ளி (வளர்பிறை)

ஜூலை சுப முகூர்த்தம் 2019

2019ஜூலை8திங்கள் (வளர்பிறை)
2019ஜூலை11வியாழன் (வளர்பிறை)
2019ஜூலை15திங்கள் (வளர்பிறை)

ஆகஸ்ட் சுப முகூர்த்தம் 2019


செப்டம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2019

2019செப்டம்பர்1ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்2திங்கள் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்4புதன் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்8ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்11புதன் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்12வியாழன் (வளர்பிறை)

அக்டோபர் சுப முகூர்த்தம் 2019

2019அக்டோபர்30புதன் (வளர்பிறை)

நவம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2019

2019நவம்பர்1வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019நவம்பர்3ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019நவம்பர்10ஞாயிறு (வளர்பிறை)

டிசம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2019

2019டிசம்பர்1ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019டிசம்பர்2திங்கள் (வளர்பிறை)
2019டிசம்பர்6வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019டிசம்பர்11புதன் (வளர்பிறை)


பிற வருடங்களுக்கான முகூர்த்த தேதிகள், தேர்வு செய்க