கல்யாண / திருமண முகூர்த்த நாட்கள் 2019

ஆண்டு

தமிழ் ஹிந்து திருமண முகூர்த்த தேதிகள் காலண்டர்

ஜனவரி முகூர்த்தம் நாட்கள் 2019

2019ஜனவரி23புதன்
2019ஜனவரி27ஞாயிறு
2019ஜனவரி30புதன்

பிப்ரவரி முகூர்த்தம் 2019

2019பிப்ரவரி1வெள்ளி
2019பிப்ரவரி10ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி15வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி17ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி18திங்கள் (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி22வெள்ளி
2019பிப்ரவரி24ஞாயிறு

மார்ச் முகூர்த்தம் 2019

2019மார்ச்3ஞாயிறு
2019மார்ச்4திங்கள்
2019மார்ச்8வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019மார்ச்13புதன் (வளர்பிறை)
2019மார்ச்17ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019மார்ச்22வெள்ளி
2019மார்ச்24ஞாயிறு
2019மார்ச்31ஞாயிறு

ஏப்ரல் முகூர்த்தம் 2019

2019ஏப்ரல்1திங்கள்
2019ஏப்ரல்10புதன் (வளர்பிறை)
2019ஏப்ரல்12வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019ஏப்ரல்17புதன் (வளர்பிறை)
2019ஏப்ரல்18வியாழன் (வளர்பிறை)
2019ஏப்ரல்22திங்கள்
2019ஏப்ரல்26வெள்ளி
2019ஏப்ரல்29திங்கள்


மே முகூர்த்தம் 2019

2019மே2வியாழன்
2019மே8புதன் (வளர்பிறை)
2019மே10வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019மே16வியாழன் (வளர்பிறை)
2019மே17வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019மே23வியாழன்
2019மே29புதன்

ஜூன் முகூர்த்தம் 2019

2019ஜூன்6வியாழன்
2019ஜூன்13வியாழன் (வளர்பிறை)
2019ஜூன்14வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019ஜூன்20வியாழன்
2019ஜூன்23ஞாயிறு

ஜூலை முகூர்த்தம் 2019

2019ஜூலை4வியாழன்
2019ஜூலை8திங்கள் (வளர்பிறை)
2019ஜூலை11வியாழன் (வளர்பிறை)
2019ஜூலை15திங்கள் (வளர்பிறை)

ஆகஸ்ட் முகூர்த்தம் 2019

2019ஆகஸ்ட்25ஞாயிறு
2019ஆகஸ்ட்28புதன்


செப்டம்பர் முகூர்த்தம் 2019

2019செப்டம்பர்1ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்2திங்கள் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்4புதன் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்8ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்11புதன் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்12வியாழன் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்16திங்கள்

அக்டோபர் முகூர்த்தம் 2019

2019அக்டோபர்24வியாழன்
2019அக்டோபர்30புதன் (வளர்பிறை)

நவம்பர் முகூர்த்தம் 2019

2019நவம்பர்1வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019நவம்பர்3ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019நவம்பர்10ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019நவம்பர்15வெள்ளி
2019நவம்பர்22வெள்ளி
2019நவம்பர்24ஞாயிறு

டிசம்பர் முகூர்த்தம் 2019

2019டிசம்பர்1ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019டிசம்பர்2திங்கள் (வளர்பிறை)
2019டிசம்பர்6வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019டிசம்பர்11புதன் (வளர்பிறை)
2019டிசம்பர்15ஞாயிறு


பிற வருடங்களுக்கான முகூர்த்த தேதிகள், தேர்வு செய்க