ஞாயிறு சுப முகூர்த்த தேதிகள் 2019

ஆண்டு

ஞாயிற்று கிழமை வரும் சுப முகூர்த்த தேதிகள் ( குடும்ப , தொழில் , சுப காரியங்களுக்கு )

ஜனவரி ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019

பிப்ரவரி ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019

201910ஞாயிறு (வளர்பிறை)
201917ஞாயிறு (வளர்பிறை)
201924ஞாயிறு

மார்ச் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019

ஏப்ரல் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019


மே ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019

ஜூன் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019

ஜூலை ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019

ஆகஸ்ட் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019

201925ஞாயிறு


செப்டம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019

20191ஞாயிறு (வளர்பிறை)
20198ஞாயிறு (வளர்பிறை)

அக்டோபர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019

நவம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019

டிசம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2019