சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2019

ஆண்டு

தமிழ் ஹிந்து சுப முகூர்த்த தேதிகள் காலண்டர்

ஜனவரி சுப முகூர்த்தம் நாட்கள் 2019

பிப்ரவரி சுப முகூர்த்தம் 2019

2019பிப்ரவரி1வெள்ளி
2019பிப்ரவரி10ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி15வெள்ளி (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி17ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி18திங்கள் (வளர்பிறை)
2019பிப்ரவரி22வெள்ளி
2019பிப்ரவரி24ஞாயிறு

மார்ச் சுப முகூர்த்தம் 2019

ஏப்ரல் சுப முகூர்த்தம் 2019


மே சுப முகூர்த்தம் 2019

ஜூன் சுப முகூர்த்தம் 2019

ஜூலை சுப முகூர்த்தம் 2019

2019ஜூலை4வியாழன்
2019ஜூலை8திங்கள் (வளர்பிறை)
2019ஜூலை11வியாழன் (வளர்பிறை)
2019ஜூலை15திங்கள் (வளர்பிறை)

ஆகஸ்ட் சுப முகூர்த்தம் 2019

2019ஆகஸ்ட்25ஞாயிறு
2019ஆகஸ்ட்28புதன்


செப்டம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2019

2019செப்டம்பர்1ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்2திங்கள் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்4புதன் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்8ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்11புதன் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்12வியாழன் (வளர்பிறை)
2019செப்டம்பர்16திங்கள்

அக்டோபர் சுப முகூர்த்தம் 2019

2019அக்டோபர்24வியாழன்
2019அக்டோபர்30புதன் (வளர்பிறை)

நவம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2019

டிசம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2019பிற வருடங்களுக்கான முகூர்த்த தேதிகள், தேர்வு செய்க